Programma deelmodule Klimaat en Fysieke Leefomgeving

Voor werkenden op het vakgebied bodem, water en/of funderingen start de hbo-deelmodule Klimaat en Fysieke Leefomgeving bij Campus Gouda. Professionals van verschillende overheden en bedrijven kunnen deelnemen en gaan aan de slag met hun eigen casussen. Zij gebruiken daarbij de kennis uit colleges, vanuit bedrijfsbezoeken en leren ook van elkaar. Negen weken lang werken professionals aan verbreding van hun kennis en hun professionele netwerk. Elke week is er een bijeenkomst of bedrijfsbezoek. De 9 bijeenkomsten zijn van 16.00-20.00 uur in het pand Arti Legi in Gouda.

De deelmodule is gestart op 6 mei 2024 en de laatste bijeenkomst is op 1 juli. Nieuwe data voor 2025 volgen. Data en tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

De kosten bedragen €3900 voor de volledige module Duurzaam Bodem Management en €1300 per deelmodule.

In deze deelmodule gaan we in op hoe we omgaan met onze bodem en hoe we de bodem op een duurzame manier kunnen beheren.

De genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Programma  

Week 1, 6 mei – een klimaatbestendige samenleving

 • Toelichting en introductie van de module;
 • Kennisclips: de deelnemer kan vooraf filmpjes bekijken, die al een inkijkje geven in de verschillende thema’s die terugkomen in de module;
 • Verwachtingen inventariseren: de deelnemer reageert op enkele vragen. Voorbeelden: welke verwachtingen hebben jullie over de deelmodule? Welke problemen op de korte en lange termijn in de ondergrond verwachten jullie? Welke problemen zullen volgens jullie de grootste impact hebben? Op welke wijze zou duurzaam bodembeheer er in de toekomst uit kunnen/moeten zien?;
 • Opdracht: elke deelnemer beschrijft een eigen casus volgens een leidraad.
 • Twee gastcolleges over duurzaam bodem management in relatie tot het klimaat
 • Workshop waarin gewerkt wordt aan een overkoepelend casus problemen in de ondergrond: thema’s zijn bodemdaling, verdroging en verzilting/grondwater en de plaats van erfgoed in de bodem.

Week 2, 13 mei – Klimaatproblemen: grote droogte en hevige neerslag:

 • Gastcolleges over klimaatproblemen: thema’s zijn verdroging en vernatting.
 • Workshop (o.l.v. de coach): –werken aan een overkoepelende casus, waarbij met name de problematiek van de klimaatsveranderingen (verdroging en vernatting) een rol spelen.

Week 3, 21 mei – Bodemdaling

 • Gastsprekers over de biografie van de slappe bodem (veranderingen in landschap en bodem gedurende de laatste 1000 jaar + huidige en toekomstige problemen in de ondergrond
 • Workshop (o.l.v. de coach): De projectteams verwerken de opgedane kennis in een eerste schetsontwerp

Week 4, 27 mei – Excursie

 • Excursie door de binnenstad van Gouda met een rondleiding door specialisten van de gemeente.
 • Werken met het projectteam

Week 5, 3 juni – Civieltechnische problemen in de huidige en toekomstige ondergrond

 • Gastcolleges over de huidige en toekomstige civieltechnische eisen en wensen + Bodemregistratie Ondergrond (BRO).
 • Workshop (o.l.v. de coach): opstellen van uitwerkingsplan civieltechnische hoofdstructuur, gevolgd door een pitch per projectteam).

Week 6, 10 juni – Erfgoedwaarden in de ondergrond

 • Gastcolleges over de nadelige effecten op erfgoedwaarden in de ondergrond + bescherming, beheer en behoud.
 • Workshop (o.l.v. de coach): opstellen van een beheer- en behoudsplan rondom erfgoedwaarden binnen de overkoepelende casussen.
 • Voorbereiding op excursie in week 7 – welke plaats hebben erfgoedwaarden binnen het onderzoeksgebied van de excursielocatie?

Week 7, 17 juni – Excursie

 • Excursie [ntb] met een rondleiding door een ter zakekundige.

Week 8, 24 juni – Duurzaamheidsambities

 • Gastcolleges over de energietransitie + CO2/stikstof/fijnstof (leefbare samenleving) + sociale cohesie/beleefbaarheid van het verleden (een betrokken samenleving + het DNA van de plaats).
 • Workshop (o.l.v. de coach): opstellen van uitwerkingsplan met inbegrip van de duurzaamheidsambities (ook eigen inbreng vanuit andere ambitievelden is mogelijk).

Week 9, 1 juli – Presentaties projectteams

 • Elk projectteam bereidt een presentatie voor en een postersessie of infographic, rondom de eigen overkoepelende casus.