Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

De gemeente Gouda vindt het beschermen van uw gegevens belangrijk. U heeft er recht op dat de gemeente veilig, correct, transparant, terughoudend en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke wetgeving. Voor de gemeente Gouda is deze wetgeving leidend.
Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij meestal gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Denk aan uw naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer etc.

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens nodig voor bijvoorbeeld:
• het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van een aanvraag
• het afhandelen van een betaling
• om te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• om iets af te leveren als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor een belastingaanslag
• statistische- en/of onderzoeksdoeleinden.

In sommige gevallen verwerkt de gemeente zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’, denk hierbij aan het vastleggen van gegevens over iemands gezondheid. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

De gemeente Gouda is bezig om de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart te brengen in een Register van Verwerkingen. In dit wettelijk verplichte register beschrijft de gemeente in welke werkprocessen persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

De gemeente Gouda bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. In een aantal gevallen worden gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Gemeente Gouda zal gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de BSGR, de organisatie die de gemeentelijke belastingen voor de gemeente verzorgt. Dat betekent dat die organisaties, zoals de BSGR, op eenzelfde zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier omgaan met uw persoonsgegevens als de gemeente Gouda. De gemeente Gouda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Privacyofficer van de gemeente Gouda via privacy@gouda.nl of tel. 14 0182.

Beveiliging

De gemeente Gouda neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en doet al het mogelijke om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of vermoedt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens of gegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@gouda.nl of tel. 14 0182.

Uw websitebezoek

De gemeente Gouda gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kinderen en websitebezoek

De gemeente Gouda heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder toestemming.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Gouda kunt u contact opnemen met de Privacyofficer van de gemeente Gouda via privacy@gouda.nl of 14 0182. Wij helpen u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de door ons aangewezen Functionaris Gegevensbescherming via fg@gouda.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u ook meer informatie over privacy.

Proclaimer

De gemeente Gouda is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel, volledig, veilig en juist te houden. De normen uit de Service Code Gouda zijn hierbij leidraad.
Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Onderaan de websitepagina’s van deze site kunt u vinden hoe u kunt reageren. De toegankelijkheid van deze site is voor ons belangrijk. We zorgen dan ook dat de website voldoet aan de webrichtlijnen van de overheid.

Bekendmakingen

De wekelijkse bekendmakingen van de gemeente Gouda worden geplaatst in het gratis huis-aan-huisblad de Goudse Post.

Privacy

Persoons- of adresgegevens worden gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Daarnaast kunnen uw contactgegevens gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden. De gemeente Gouda doet regelmatig onderzoek naar de klanttevredenheid om zodoende haar dienstverlening te verbeteren. Mocht u liever niet benaderd worden voor onderzoeksdoeleinden vanuit de gemeente Gouda, kunt u zich hier inschrijven voor het afmeldingsregister onderzoek.

Copyright

Gebruik van fotografie/beeldmateriaal alleen na schriftelijk toestemming van de betreffende fotograaf. Tenzij anders vermeld, is op deze website een Creative Commons Licentie van toepassing. De gebruiker mag de inhoud van de website kopiëren, verspreiden en doorgeven maar niet bewerken. De gebruiker dient gouda.nl als bron te vermelden.