Kenniscentrum voor Bodemdaling en Funderingen

Kenniscentrum B en F

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) richt zich op kennisoverdracht, bewustwording en netwerkontwikkeling voor doelmatige omgang met bodemdaling, broeikasgasemissies en funderingsproblemen. Bijdragen aan klimaatbestendige, biodiverse, economisch draagkrachtige en (water)robuuste inrichting van Nederland door bestaande en nieuwe kennis op te halen, te valideren en te breed te ontsluiten naar alle doelgroepen en partijen te verbinden.

Adres
Arti Legi
Markt 27
2801 JJ Gouda


Contact
Info@kbf.nl